Sportsticker besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Sportsticker niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Sportsticker kan, waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen…) op deze website heeft geen officieel karakter.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zal Sportsticker al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de website:vicky@sportsticker.be. Sportsticker spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Sportsticker kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Sportsticker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van apparatuur, programma’s of andere gegevens op jouw computersysteem.

Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan de teksten en illustraties afdrukken voor privégebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van Sportsticker. Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. Je kan reproduceren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan Sportsticker de houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.